Kodeks postepowania cywilnego tekst Jednolity

nieruchomości szczecin, mieszkania szczecin, domy szczecin,

Temat: ogłoszenie o zamówieniu- ochrona fizyczna osób i mienia
Leźnica Wielka, dnia 17-11-2008 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4395 95-043 LEXNICA WIELKA Do Wykonawców ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU wniesionego w dniu 4 listopada 2008 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ochrony fizycznej osób i mienia (nr sprawy: 10/ZP/08) Stosownie do art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, ... Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3836Temat: Grożą EKSMISJĄ !
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.NR. 31 poz. 266 z 2005 roku) wzywam Państwa do natychmiastowego podporządkowania się postanowieniom "regulaminu porządku domowego", a w szczególności zaprzestania zakłócania ciszy i spokoju w budynku. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zostanie rozwiązana umowa najmu zajmowanego przez Państwa lokalu mieszkalnego, a sprawa o eksmisję skierowana na drogę postępowania sądowego.[/cytat:1hii23dj] Sprawę nadała...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=26868


Temat: Eksmisja
  Odpowiedź na wszystkie Pani pytania wyczerpuje : Cytat: Art. 18. Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego tekst jednolity z dnia 7 lutego 2005 r. ... przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Pozostaje jeszcze kwestia rozliczenia ... do porozumienia odnośnie wartości tych nakładów. W przeciwnym wypadku pozostaje droga sądowa i długotrwale i kosztowne /opinia biegłego/ postępowanie. Swoją drogą pogratulować opieki i wyrozumiałości byłych teściów nad wnukiem/czką :/ --...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=121647


Temat: Nr spr. 61/07. Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego
Nowogród Bobrzański, dnia 3 kwietnia 2007 r.. Uczestnicy postępowania protestacyjnego ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW Jednostka Wojskowa nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim (zw. dalej zamawiającym) na mocy art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm. - zw. dalej "ustawą") postanawia jednocześnie rozstrzygnąć protesty dotyczące specyfikacji istotnych ... jednoznacznie wyjaśnia sporny zapis specyfikacji. Wymagany jest jeden z certyfikatów, a nie obydwa. Protestujący niewłaściwie odczytują ów zapis sądząc, iż zamawiający wymaga tylko atestacji CNBOP. Dla udziału w postępowaniu wystarczy przedłożenie ... uznaje. Zamawiający wyznaczając termin założył czas na prawidłową realizacje przedmiotu zamówienia; uczestnictwo w postępowaniu przetargowym ma charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny. Stąd od wykonawcy zależy, czy chce on wziąć udział w postępowaniu i jest w stanie wykonać zamówienie publiczne. Odpowiadając też na zarzut nie podawania rozmiarów poszczególnych składników sortów mundurowych Wojskowej Straży Pożarnej zamawiający informuje, iż wszczynając postępowanie przetargowe nie ma jeszcze ... reprezentuje Skarb Państwa, który jest osobą prawną; stąd jego dobro podlega ochronie w świetle przepisów Kodeksu cywilnego - art. 43: Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1280


Temat: Kto autorem zdjęcia?
... są moje ? chyba jeszcze trzeba cos udowodnić Oczywiście, że tak. Jak w każdym postępowaniu cywilnym: Art. 6 kodeksu cywilnego: Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi...
Źródło: canon-board.info/showthread.php?t=40916img
\